Terdapat persamaan yang ketara antara Hibah dan jual beli yang tidak ramai yang sedar dan fahami. Realitinya, jarang sekali ada yang mempertikaikan keperluan mendapatkan servis peguam untuk menyediakan dokumen jual beli rumah, tetapi biasa sahaja saya dapat persoalan mereka yang hendak menulis sendiri dokumen hibah, atau mencari tawaran khidmat servis yang paling murah tanpa menyemak samada syarikat itu established atau tidak.. dan ada track record pencapaian sebagai bukti mereka sememangnya mahir tentang undang-undang pewarisan harta atau main buat sahaja.

Mungkin kerana SNP itu diketahui suatu dokumen legal, sedangkan hibah by definition adalah hadiah, maka tidak jelas unsur legal di situ. Walhal untuk melaksanakan hibah perlukan pengetahuan dan kemahiran legal.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan persamaan antara hibah dan jual beli, yang mungkin akan memberikan kefahaman yang lebih baik tentang kedua-dua konsep ini.

 

 1. Keduanya Melibatkan Perpindahan Hak Milik

Salah satu persamaan utama antara hibah dan jual beli adalah bahawa kedua-duanya melibatkan perpindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain.

Terdapat perbezaan dari sudut perlaksanaan pindahmilik, khususnya apabila hibah dibuat dalam konteks pewarisan harta yang mana pertukaran hak milik secara undang-undang dibuat selepas pemilik asal meninggal dunia.

Dalam konteks ini, dokumen hibah ini menjadi bukti penting telah berlakunya penyerahan hibah.

Adakah anda yakin dokumen hibah yang anda tulis sendiri atau disediakan oleh syarikat yang tiada track record akan dapat menjawab persoalan hakim atau peguam yang ditimbulkan di Mahkamah?

 

2. Memerlukan Persetujuan Kedua-dua Belah Pihak

Baik hibah mahupun jual beli memerlukan persetujuan dari kedua-dua belah pihak yang terlibat.

Dalam hibah, pemberian barang harus diterima oleh penerima hibah menerusi sighah ijab qabul.

 

3. Dokumentasi yang Formal dan Legal

Untuk memastikan bahawa hak milik berpindah secara sah dan diakui oleh undang-undang, baik hibah mahupun jual beli sering kali memerlukan dokumentasi formal.

crop businessman giving contract to woman to sign

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Dengan menggunakan khidmat peguam, pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli merasa lebih selamat kerana dokumen yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan mencakup semua aspek penting dari transaksi tersebut.

Walau bagaimanapun, ramai orang yang lebih cenderung menggunakan khidmat peguam untuk membuat perjanjian jual beli, tetapi kurang cenderung mengeluarkan kos yang sepatutnya untuk dokumen hibah.

Mungkin ada beberapa sebab berlakunya perbezaan tanggapan sedemikian:

1. Persepsi Sederhana: Hibah sering kali dianggap sebagai tindakan yang lebih sederhana dan tidak serumit jual beli, terutama kerana ia adalah pemberian tanpa balasan yang tiada keuntungan wang.


2. Kos: Menggunakan khidmat syarikat amanah atau peguam tentunya memerlukan kos tambahan, sementara menulis sendiri dokumen hibah boleh menjimatkan wang.


3. Kepercayaan: Hibah biasanya terjadi antara ahli keluarga atau rakan dekat. Sudah kenal hati budi sesama mereka, dan sangat yakin tiada waris yang akan mencabar hibah setelah ketiadaan pemilik asal. Maka dirasakan tiada keperluan untuk membayar kos yang lebih tinggi untuk penyediaan dokumen hibah yang lebih berkualiti.

 

Objek yang Sama Untuk Dipindah milik

Kedua-dua transaksi ini boleh melibatkan objek yang sama, seperti tanah, rumah, kenderaan, atau barang berharga lainnya.

Sekiranya anda sanggup membayar servis peguam untuk penyediaan SNP untuk jual beli rumah yang bernilai tinggi, mengapa tidak untuk dokumen hibah rumah?

 

Elemen Akad Muawadat dan Tabarruat

Dalam konteks fiqh (undang-undang Islam), hibah dan jual beli juga dibezakan berdasarkan jenis akad yang digunakan, iaitu muawadat dan tabarruat.

Akad Muawadat

Akad muawadat adalah akad yang melibatkan pertukaran atau transaksi ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua belah pihak.

Jual beli termasuk dalam kategori akad muawadat kerana melibatkan pertukaran barang dengan imbalan wang atau barang lain yang setara nilainya. Kedua-dua belah pihak dalam jual beli mendapatkan keuntungan ekonomi dari transaksi tersebut.

Akad Tabarruat

Akad tabarruat adalah akad yang melibatkan pemberian atau sumbangan tanpa imbalan, yang bertujuan untuk kebaikan atau bantuan kepada orang lain.

Hibah termasuk dalam kategori akad tabarruat kerana penghibah memberikan barang kepada penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan ekonomi. Transaksi ini didasarkan pada niat baik dan kebaikan hati pemberi.

 

Kesimpulan

Hibah dan jual beli, meski berbeza dalam beberapa aspek, mempunyai beberapa persamaan yang mendasar. Kedua-duanya melibatkan perpindahan hak milik, memerlukan persetujuan dari kedua-dua belah pihak, memerlukan dokumentasi formal, boleh melibatkan objek yang sama, dan mempunyai nilai ekonomi.

Dalam undang-undang Islam, hibah dan jual beli juga dibezakan berdasarkan jenis akad, iaitu muawadat untuk jual beli dan tabarruat untuk hibah.

Memahami persamaan dan perbezaan ini dapat membantu kita dalam mengapresiasi dan menangani kedua-dua jenis transaksi ini dengan lebih baik, baik dalam kehidupan peribadi mahupun dalam konteks perniagaan.

Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan terkait hibah dan jual beli, serta memastikan bahawa kedua-dua transaksi tersebut dilakukan dengan sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Untuk servis penyediaan dokumen hibah harta, Whatsapp saya Ansari 019-749 8210

 

Ansari
error: Sorry, content is protected!
Suka info yang anda baca?
.
Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Suka info yang anda baca?

.

Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Satu lagi langkah diperlukan sebelum langganan disahkan. Sila klik CONFIRM langganan di email anda!

Share This