Secara amalannya, harta yang dibeli melalui pembiayaan pinjaman bank akan dicagar kepada pihak bank untuk dijadikan sekuriti bayaran balik hutang. Tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan bank sebagai pemiutang atau pembiaya terpelihara. 

Sekiranya peminjam gagal membayar ansuran bulanan seperti yang tertera dalam kontrak, harta yang dicagar itu akan digunakan bagi mendapatkan baki hutang pinjaman yang berbaki, seperti melelong harta tersebut. 

Servis saya berkaitan hibah harta, maka persoalan yang akan disentuh ialah isu pemilikan sempurna bagi hibah harta bercagar (contohnya rumah yang masih dalam pinjaman) dan kesannya terhadap hibah. 

 

Kekeliruan Biasa Berkaitan Hibah Rumah Bercagar

Antara dua isu utama berkaitan hibah rumah dalam pinjaman yang sering masyarakat terkeliru ialah:

  1. Rumah milik bank selagi masih berhutang, bukan milik pembeli?
  2. Rumah tidak dimiliki secara sempurna, maka tidak boleh dihibah?

Perkongsian artikel ini saya khususkan untuk isu ke-2, iaitu ‘pemilikan sempurna’. 

Sekiranya isu pemilikan sempurna harta tidak diambil kira dalam mendraf dokumen hibah, kesannya besar terhadap penerima hibah..

..iaitu hibah itu boleh terbatal andai kata gagal untuk dibuktikan.

 

Kesan Cagaran Terhadap Hibah?

Harta yang dimiliki sempurna bermakna pemiliknya memiliki fizikal dan manfaat harta tersebut. Begitu juga dia bebas melakukan sebarang transaksi ke atas harta berkenaan tanpa boleh dihalang oleh mana-mana pihak.

Dalam Islam, cagaran harta dibuat berdasarkan konsep ‘al-rahn‘. Ia adalah satu kaedah pemiutang memastikan haknya terjamin selain mencatat hutang dan mendatangkan saksi.  

Kesan dari akad cagaran, pembeli tidak lagi memiliki kebebasan penuh untuk bertransaksi ke atas hartanya.

Contohnya dia tidak boleh menjual rumah tersebut selagi mana masih berhutang dan dalam gadaian. Halangan tersebut bagi menjaga hak dan kepentingan bank selaku pemegang cagaran. 

Menggunakan istilahnya, kebebasan bertransaksi atau menguruskan harta disebut sebagaitasarruf‘. 

Dalam hal ini, fuqaha’ terbahagi kepada dua pendapat:

  • Mazhab Shafie dan Hanbali: Sekiranya pemegang cagaran memberi izin untuk menghibahkan atau mewakafkan harta cagaran, tasarruf sah namun akad cagaran terbatal. Izin tersebut mestilah diberikan semasa tasarruf
  • Mazhab Hanafi dan Maliki: Hibah mawquf (terhenti) sehingga mendapat izin pemegang cagaran. Izin tersebut pula boleh didapatkan semasa akad, ataupun setelah selesai akad hibah dibuat. Hibah tersebut tidak membatalkan akad cagaran tetapi hanya memerlukan keizinan daripada pemegang cagaran untuk melaksanakannya (yanfadh).

 

Pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki diguna pakai oleh pemerintahan Islam terdahulu sebagaimana dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyyah perkara 857:

 “Jika seseorang menghibahkan harta orang lain tanpa keizinan daripada pemilik harta, hibah adalah tidak sah. Namun, sekiranya selepas pemberian dibuat pemilik harta berkenaan membenarkan pemberian tersebut, maka hibah menjadi sah kerana kebenaran yang dilakukan selepas itu sama seperti dengan perwakilan yang dibuat sebelum daripada hibah tersebut”.

 

Kes Hibah Harta Bercagar di Mahkamah Syariah

Terdapat satu kes hibah harta bercagar terbaru yang mana plaintif telah membawa kes pengesahan hibah ke peringkat tertinggi di Mahkamah Rayuan Syariah Seremban. 

Harta yang dihibahkan ialah sebuah rumah bercagar yang masih dalam pinjaman bank, dan pemberi hibah telahpun meninggal dunia sebelum sempat melunaskan keseluruhan hutang rumah tersebut. 

Sebelum dibawa ke peringkat Rayuan, Hakim Syarie Mahkamah Tinggi menolak untuk mengesahkan hibah tersebut.  

Kenyataan Hakim Mahkamah Tinggi dilihat mengambil pandangan Mazhab Syafie, berasaskan kenyataan bahawa pemberi hibah tidak memiliki rumah tersebut secara sempurna ketika akad hibah dibuat.

” Pemilikan sempurna hanya berlaku selepas kematian iaitu dengan bayaran penuh oleh pihak takaful… Mahkamah mendapati bahawa pemilikan si mati terhadap rumah tersebut semasa hidup dan semasa hibah dibuat ialah pemilikan tidak sempurna. Justeru si mati tidak boleh menyerahkan rumah tersebut kepada mana-mana pihak sehingga pembayaran kepada dibuat sepenuhnya” 

 

Perbicaraan hibah tersebut di peringkat Mahkamah Rayuan berbeza keputusannya. 

Hakim Syarie telah memutuskan SAH hibah rumah bercagar yang dipertikaikan, seterusnya membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang lalu.

Hakim Mahkamah Rayuan berkenaan melihat hujahan dari sudut yang berlainan.

Hakim menerima tindakan perayu yang menyelesaikan baki hutang dan bank selaku pemegang cagaran menerima bayaran tersebut sebagai satu bentuk keizinan hibah dilaksanakan. 

“Tindakan bank tersebut secara tidak langsung adalah bentuk pengiktirafan kepada kedudukan perayu yang mengambil alih bebanan dan liabiliti rumah tersebut. Tidak terdapat keterangan bank yang cuba mengambil alih rumah tersebut dan membatalkan hibah yang dibuat. Oleh yang demikian secara tidak langsung pihak bank membenarkan hibah yang dibuat oleh si mati.” 

 

Elakkan Risiko Hibah Terbatal

Berbeza dengan rumah yang tiada hutang, rumah yang masih dalam pinjaman lebih kompleks untuk dihibahkan. 

Isu ‘pemilikan sempurna’ harta yang dihibahkan yang dibincangkan di atas, adalah satu contoh complexity dalam hibah. 

Untuk makluman, servis penyediaan dokumen hibah rumah dalam pinjaman hanya mula meluas ditawarkan beberapa tahun kebelakangan ini sahaja.

Sebelum ini, banyak peguam dan syarikat pusaka berkenaan hanya menawarkan servis penyediaan dokumen hibah harta yang TIADA hutang sahaja..

Antaranya disebabkan oleh complexity, khilaf pendapat, perbezaan kaedah ‘hibah’ yang digunapakai, dan/atau syarikat atau peguam terbabit kurang pengalaman dalam perbicaraan pengesahan hibah.   

Syarikat yang saya wakili, Wasiyyah Shoppe Berhad adalah syarikat yang berkredibiliti dan berpengalaman luas HAMPIR DUA DEKAD mengenai hibah, dan praktikalitinya menurut perundangan Syariah di Malaysia. 

 

Berhasrat untuk Hibahkan Harta? Whatsapp Ansari 019-749 8210 segera! 

 

 

 

 

Ansari
error: Sorry, content is protected!
Suka info yang anda baca?
.
Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Suka info yang anda baca?

.

Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Satu lagi langkah diperlukan sebelum langganan disahkan. Sila klik CONFIRM langganan di email anda!

Share This